ПОСОКИ В ДВИЖЕНИЕТО НА ЛУНАТА

Луната обикаля зодиака със средна бързина от 12 до 13 градуса на ден. Известно е, че денят е приет като мярка за време равно на една година, следователно можем да кажем, че от раждането до смъртта Луната се движи от 12 до 13 градуса на година или по 1 градус на месец. За 28 години тя обикаля целия звездослов и образува всички възможни съчетания с планетите, които звездословът съдържа. Тя по-нататък може да премине през тези съчетания два или три пъти през живота на един човек, смятайки обикновения човешки живот в размер на 60-70 години. Нейното преминаване по рождения звездослов обогатява живота със събития, които поставят човек пред най-разнообразни проблеми за разрешаване.

Лунните съчетания нямат собствено влияние или това влияние е съвсем незначително, ако тези съчетания не се проявят в хармония с първична насока, която за момента е в сила.

Но и съчетанията на другите планети ще останат без значение, ако не са подкрепени от съчетание на Луната в движение, защото Луната – бидейки като голямата часовникова стрелка, ще означи месеца, в който дадено събитие ще стане факт. Тези неща изучаващият астрологията трябва да знае и да ги помни, защото те са важни отправни точки. Трябва също така да се добави, че посочените по-долу съчетания на Луната в движение с планетите не произвеждат никакво въздействие и посочените влияния се отнасят по-скоро до основните планети – сиреч, до планетите, които се намират в основно положение.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “ПОСОКИ В ДВИЖЕНИЕТО НА ЛУНАТА”

  1. 3unbalanced says:

    1packaging…

Leave a Reply