Юпитер в VІІІ дом

Юпитер в VІІІ дом показва материални придобивки чрез брак, при съдружие или по наследство. Когато е слаб или наранен, показва парични загуби.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply